• Zasiłek pielęgnacyjny
  Zasiłek pielęgnacyjny - pleiepenger, wypłacany na wypadek choroby dziecka lub innej bliskiej osoby. Zasiłek pielęgnacyjny (pleiepenger) ma za zadanie zrekompensować osobom czynnym zawodowo utratę dochodów związaną z pielęgnacją chorego dziecka lub pielęgnacją członka najbliższej rodziny w końcowej fazie życia.
   
  Kto może otrzymać zasiłek?
  Aby mieć prawo do zasiłku opiekuńczego , trzeba po pierwsze spełniać ogólne warunki dotyczące przepracowanego okresu (tj. pracować przez co najmniej cztery tygodnie bezpośrednio przed momentem, w którym nastąpiła utrata dochodów. Jeśli ktoś opiekuje się członkiem najbliższej rodziny w końcowej fazie jego życia, może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Prawo do zasiłku przysługuje niezależnie od tego, czy pielęgnuje się taką osobę w jej własnym domu, czy w domu u siebie. Jako członków najbliższej rodziny liczy się dzieci, wnuki, rodziców, dziadków i rodzeństwo. Do grupy tej mogą zostać zaliczone również inne osoby, ale w takim wypadku każdy przypadek będzie musiał zostać rozpatrzony indywidualnie przez NAV.
   
  Jak długo można pobierać świadczenie?
  Zasiłek może być wypłacany zwykle przez maksymalnie 4 lata. W indywidualnych przypadkach okres pobierania zasiłku może zostać wydłużony.
   
  Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?
  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wyliczana jest w taki sam sposób, jak chorobowe, czyli stanowi 100% wysokości dochodu będącego podstawą zasiłku chorobowego.
 • Zasiłek przejściowy - AAP
  AAP jest to skrót od arbeidsavklaringspenger -  świadczenie wypłacane przez NAV, które ma na celu zapewnienie dochodu w okresach, kiedy z powodu choroby lub obrażeń potrzebujesz pomocy NAV, aby wrócić do pracy lub wyjaśnić zdolność do pracy, na ile jest ona ograniczona.
   
  Kto może otrzymać AAP? 
  • Aby kwalifikować się do AAP, twoja zdolność do pracy musi zostać zmniejszona o co najmniej 50 procent.
  • Pomoc NAV może obejmować środki zorientowane na pracę, świadczenia podczas leczenia lub inne działania kontrolne.
  • Choroba, uraz lub ból muszą być głównym czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia zdolności do pracy. 
  • Musi istnieć szansa na poprawę twojej zdolności do pracy poprzez leczenie, środki ukierunkowane na pracę lub dalsze działania NAV.
  Celem jest, abyś mógł uzyskać lub utrzymać pracę w okresie AAP.
  Aby ubiegać się o AAP, nie możesz otrzymywać zasiłku chorobowego ani innych świadczeń z NAV.
   
  Jeśli wcześniej otrzymałeś AAP.
  Jeśli wcześniej otrzymałeś AAP, możesz odzyskać AAP na okres do sześciu miesięcy, jeśli zachorujesz ponownie bez uzyskania nowego prawa do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak, jeśli potrzebujesz pieniędzy na zwolnienie z pracy przez ograniczony czas, zanim będziesz mógł wrócić do pracy. Aby otrzymać nowe świadczenia chorobowe, musisz być zatrudniony i pracować w pełni lub częściowo przez 26 tygodni.
   
  Od zasiłku chorobowego do AAP.
  Jeśli otrzymujesz zasiłek chorobowy, a rok choroby wkrótce się kończy, musisz sam złożyć wniosek o AAP, jeśli nadal jesteś chory. Nie przełączasz się automatycznie na AAP. Przeczytaj więcej o przejściu z zasiłku chorobowego na AAP.
   
  Członkostwo w systemie ubezpieczeń społecznych.
  Zasadniczo musisz być członkiem krajowego systemu ubezpieczeń przez co najmniej pięć lat, zanim uzyskasz uprawnienia do AAP.
   
  Aby uzyskać AAP, warunkiem jest aktywny udział w procesie dotarcia do pracy. Nazywa się to obowiązkiem działania. Obowiązek działania oznacza, że: bierzesz udział w przygotowaniu konkretnego planu, ukierunkowanego na powrót do pracy.
   
  Musisz powiadomić NAV, jeśli coś uniemożliwi Ci wdrożenie planu (aktivitetsplan) zgodnie z ustaleniami. Jeśli nie wykonasz uzgodnionych działań, NAV może zmniejszyć lub przerwać AAP.
   
  Obliczanie AAP.
  Zasiłek przejściowy stanowi 66% średnich dochodów uzyskiwanych przez osobę chorą przed pojawieniem się niezdolności do pracy.
   
  Jak długo można uzyskać AAP?
  Zasadniczo nie można otrzymywać AAP przez okres dłuższy niż 3 lata. Jednak to, jak długo otrzymasz AAP, zależy od tego, jak długo potrzebujesz wsparcia NAV i przejść leczenie, zanim będziesz mógł być w pracy i w jakim stopniu.
   
  Jak się ubiegasz?
  Przed złożeniem wniosku o zasiłek oceny pracy, należy zarejestrować się na nav.no. Składając wniosek, NAV musi uzyskać od ciebie pewne informacje, które musisz załączyć do wniosku. Po złożeniu wniosku o AAP otrzymasz więcej dokumentów i decyzji od NAV.
   
  Meldekort.
  Aby otrzymać płatność AAP, należy wysyłać kartę tzw. meldekort co 14 dni. NAV korzysta z meldekort, aby monitorować Cię i obliczać płatność.  Jeśli karta meldekort zostanie poprawnie wypełniona i wysłana na czas, płatność zostanie dokonana 2-3 dni po przeliczeniu meldekort . Ważne jest, aby wysłać kartę na czas. AAP jest opodatkowany jako dochód z pracy i liczy się do emerytury.
   
  Zakładanie własnego biznesu.
  Możesz złożyć wniosek o zachowanie AAP przez ograniczony czas podczas zakładania własnej firmy. Możesz otrzymać AAP na okres do 6 miesięcy, gdy jesteś w fazie rozwoju i / lub 3 miesiące, gdy jesteś w fazie początkowej. Możesz złożyć wniosek tylko, jeśli planujesz założyć nową firmę. 
   
  Zgłoś zmiany.
  Jeśli warunki AAP nie są już spełnione, tracisz prawo do świadczenia i decyzja zostaje wstrzymana. Jeśli nastąpią zmiany w dochodach, sytuacji rodzinnej i / lub pracy lub planujesz pobyt za granicą, może to wpłynąć na kwotę otrzymywaną z NAV. Jeśli jesteś obywatelem Norwegii i planujesz pozostać w innych krajach UE / EOG, nie musisz tego zgłaszać, jeśli pobyt nie pociąga za sobą zmian w działaniach uzgodnionych z NAV. Masz obowiązek informować NAV o swojej sytuacji, zarówno poprzez przesłanie karty zgłoszenia, jak i zgłoszenie w dialogu z veilederem.
 • Zasiłek rodzicielski - Foreldrepenger
  Zasiłek rodzicielski jest to świadczenie wypłacane przez NAV, które ma zastąpić twój utracony dochód, gdy jesteś w domu z dzieckiem. Zasadniczo istnieją 3 wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać świadczenia rodzicielskie.
   
  Kto może uzyskać świadczenia rodzicielskie?
  • Osiągałem dochód przez 6 z ostatnich 10 miesięcy. Niektóre płatności z NAV, od pracodawcy również uważane są za dochód. Są to: 
   • chorobowych (sykepenger)
   • dla bezrobotnych (dagpenger)
   • ciążowych (svangerskapspenger)
   • szkoleniowych (opplæringspenger)
   • pielęgnacyjnych (pleiepenger)
   • rehabilitacyjnych (arbeidsavklaringspenger)
  • Zarabiałem co najmniej 50 676 NOK rocznie (kwota zależna od Grunnbeløp (G)). W przeliczeniu na roczny dochód, twój dochód musi wynosić połowę kwoty podstawowej (G).
  • Mieszkasz w Norwegii
  Jak długo możesz otrzymywać zasiłek rodzicielski?
  Możesz zdecydować, czy pobierać zasiłek samotnie lub w kombinacji w połączeniu z pracą lub urlopem. Musisz pobrać zasiłek przed tym jak Twoje dziecko ukończy 3 rok życia. Jeśli spodziewacie się kolejnego dziecka, musisz pobrać zasiłek przed narodzeniem kolejnego dziecka. Istnieje wiele wariantów w których można pobierać zasiłek rodzicielski. Np. Wariant - matka i ojciec, Jeśli tylko ojciec ma prawo do świadczenia, jeśli tylko matka ma prawo do świadczenia, jeśli matka i druga matka mają prawo do świadczeń, lub ojciec i drugi ojciec mają prawa do świadczeń.
   
   
  Ważne: Zasiłek rodzicielski wypłacany jest tylko i wyłącznie za dni robocze. W sytuacji, gdy przyznana została jednorazowa zapomoga / becikowe (engangsstønad), matce dziecka nie przysługuje zasiłek rodzicielski.
   
  Jakie dokumenty potrzebuję do wniosku o zasiłek rodzicielski w Norwegii?
  • karta ciąży - dokument potwierdzający datę porodu, dokument musi być wydany po 26 tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko jeszcze się nie urodziło,
  • akt urodzenia dziecka – Druk unijny lub przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko się urodziło,
  • rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
  • odcinki z wypłaty (lønnslips) za ostatnich 6 przepracowanych miesięcy,
 • Zasiłek rodzinny - Barnetrygd

  Jeśli opiekujesz się dziećmi poniżej 18 roku życia, które mieszkają z tobą w Norwegii moez otrzymywa barnetrygd. Jest to świadczenie przyznawane na dzieci od momentu urodzenia do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia. Stawka zasiłku podlega waloryzacji. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie na każde dziecko i może być wypłacany nawet do 3 lat wstecz.
   
  Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?
  - Matka lub ojciec dziecka mogą otrzymywać zasiłek Barnetrygd.
  - Rodzic zastępczy, lub inny opiekun może otrzymywać zasiłek rodzinny, jeśli dziecko z nim mieszka (dłużej niż trzy miesiące).
  Aby otrzymać zasiłek rodzinny, dziecko musi mieć miejsce zamieszkania w Norwegii. Jeśli Twoje dziecko przebywa w Norwegii przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, zostanie uznane za miejsce zamieszkania.
  Jeśli jesteś samotną matką lub ojcem, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko, jeśli mieszkasz samotnie z dziećmi i
  jesteście:
  - rozwiedzeni
  - w separacji
   
  Wspólne zamieszkanie między ''samboer'', którzy mają wspólne dzieci poniżej 16 roku życia, musi zostać potwierdzone zaświadczeniem.
   
  Ile wynosi zasiłek na dziecko barnetrygd?
  Zwykły zasiłek na dziecko to stała kwota na dziecko.
  Zasiłek dla małych dzieci stanowi dodatek do zasiłku na dziecko dla samotnych rodziców, którzy mają dzieci w wieku od 0 do 3 lat.
   
  Zasiłek na dziecko jest zwolniony z podatku i jest wypłacany raz w miesiącu. 
  Stawka barnetrygd na dziecko od 1 marca 2019 r .: 
  -Zwykły zasiłek na dziecko: 1 054 kr.
  -Dodatek na małe dziecko: 660 kr.
   
  Jak długo możesz otrzymywać zasiłek na dziecko?
  Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca po urodzeniu dziecka lub od miesiąca, w którym warunki dla przyznania nastąpiły. Zasiłek rodzinny wypłacany jest do miesiąca, w którym dziecko osiąga wiek 18 lat włącznie. 
   
  Zasiłek na dziecko może być wypłacany wstecz do 3 lat od daty złożenia wniosku, jeżeli warunki zostały spełnione, pod warunkiem, że zasiłek na dziecko nie został wypłacony drugiemu rodzicowi dziecka.
   
  Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?
  Zasadniczo nie trzeba ubiegać się o zasiłek rodzinny. Jeśli dziecko urodzi się w Norwegii, matka automatycznie otrzyma zasiłek na dziecko około 2 miesiące po urodzeniu.
   
  Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?
  -matka nie jest zarejestrowana jako rezydentka w Norwegii
  -dziecko ma więcej niż sześć miesięcy
  -dziecko nie urodziło się w Norwegii

  Wniosek o zasiłek rodzinny barnetrygd ocenia się zgodnie z postanowieniami porozumienia EOG lub innych umów o zabezpieczeniu społecznym.
  Jeśli matka chce, żeby ojciec otrzymał świadczenie na dziecko, to w takich przypadkach ojciec musi złożyć wniosek.

  Formularz zwykłego zasiłku na dziecko - NAV 33-00.07 .
  Po wybraniu odpowiedniego formularza zobaczysz, jaką dokumentację i załączniki musisz załączyć do wniosku.
   
  Możesz wnioskować z zagranicy
  Jeśli zamierzasz zostać za granicą i otrzymywać zasiłek na dzieci z NAV, musisz sprawdzić, czy możesz przenieść ze sobą zasiłek .
  Musisz powiadomić NAV, do którego kraju zamierzasz podróżować i jak długo będzie trwać twój pobyt. Jeśli pobyt trwa dłużej niż planowano, należy również powiadomić NAV.
   
  Cudzoziemcy mogą być uprawnieni do zasiłku na dziecko, gdy cała rodzina mieszka w Norwegii i musi tu mieszkać przez co najmniej 12 miesięcy. Dotyczy to wszystkich cudzoziemców, którzy mają miejsce zamieszkania w Norwegii, którzy są zarejestrowani w rejestrze krajowym i którzy mają zezwolenie na pobyt.
  Jeśli jesteś obywatelem kraju UE / EOG i pracujesz w Norwegii, możesz być uprawniony do zasiłku na dziecko, nawet jeśli mieszkasz w Norwegii krócej niż 12 miesięcy. 
   
  Zgłoś zmiany
  Musisz powiadomić NAV, jeśli otrzymujesz zasiłek na dziecko i nie jesteś już do niego uprawniony.
  Jeśli zmieni się Twoja sytuacja rodzinna lub planujesz pobyt za granicą, może to mieć wpływ na kwotę, którą otrzymujesz z NAV. W takich przypadkach należy niezwłocznie powiadomić NAV.

Strona 2 z 2